Καταστατικό

Σύσταση & Καταστατικό δια μετατροπής Ομορρύθμου Εταιρείας
σε
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
με την επωνυμία:
« ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Τ.Μ.Τ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
                 Και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  Τ.Μ.Τ.  I.K.E. »
(κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120
του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄  86/11-4-2012).
*****
Εταιρικό Κεφάλαιο: 3.000,00 €
*****


Στην Λάρισα, σήμερα την 1-11-2013, ημέρα Παρασκευή, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Τασιούλας Κωνσταντίνος  του Βαίου  και της Ελένης που γεννήθηκε το έτος 1982 στη Λάρισα και κατοικεί στη Λάρισα στην οδό: Καρδίτσης αριθ. 8-10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας   με αριθμό: ΑΙ 840726/17-02-2011 εκδοθέν υπό της Υποδ. Ασφαλ. Λάρισας  και Α.Φ.Μ.:104631222 - Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου (Α’ Λάρισας).

2. Μαλτέζας Αλέξανδρος   του Νικολάου  και της Αικατερίνης που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Λάρισα  και κατοικεί στη Λάρισα στην οδό Αγγ. Σικελιανού αριθ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας  με αριθμό:  ΑΙ 867872/17-05-2013 εκδοθέν υπό της Υποδ. Ασφαλ. Λάρισας  και Α.Φ.Μ.: 059916608 - Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

3. Τσαόπουλος  Γεώργιος    του Αθανασίου  και της Ειρήνης που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα  και κατοικεί στη Λάρισα στην οδό  Σαλώνων  αριθ. 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητας  με αριθμό: ΑΗ 265463/16-09-2008 εκδοθέν υπό την Υποδ. Ασφαλ. Λάρισας   και Α.Φ.Μ.:104721448 - Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

συμφώνησαν  και έκαναν αποδεκτά τα κάτωθι:
Οι ως άνω συμβαλλόμενοι με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, μετατρέπουν την υφιστάμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία:  «Κ. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ – Α. ΜΑΛΤΕΖΑΣ – Γ. ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ  Ο.Ε.»  Γ.Ε.ΜΗ.: 27041040000 και Α.Φ.Μ.: 998615120, Β’, Γ’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας σε «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία», (Private Company) κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄  86/11-4-2012), η οποία θα λειτουργεί με τους κάτωθι αναλυτικούς όρους:


Κεφάλαιο  Πρώτο.


Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

Άρθρο 1 - Μετατροπή – Επωνυμία – Εταίροι.
μετατρέπεται η υφιστάμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία:  «Κ. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ  – Α. ΜΑΛΤΕΖΑΣ – Γ. ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ  Ο.Ε.»   Γ.Ε.ΜΗ.: 27041040000  και Α.Φ.Μ.: 998615120,  Β’, Γ’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία « ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  Τ.Μ.Τ.  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  Τ.Μ.Τ.  I.K.E. » αποδίδεται δε στα λατινικά: «ILEKTRODINAMIKI  Τ.Μ.Τ. PRIVATE COMPANY»

Εταίροι της εταιρείας είναι οι:
1. Τασιούλας Κωνσταντίνος  του Βαίου  και της Ελένης που γεννήθηκε το έτος 1982 στη Λάρισα και κατοικεί στη Λάρισα στην οδό: Καρδίτσης αριθ. 8-10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας  με αριθμό: ΑΙ 840726/17-02-2011 εκδοθέν υπό της Υποδ. Ασφαλ. Λάρισας  και Α.Φ.Μ.:104631222 -  Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου (Α’ Λάρισας).

2. Μαλτέζας Αλέξανδρος   του Νικολάου  και της Αικατερίνης που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Λάρισα  και κατοικεί στη Λάρισα στην οδό Αγγ. Σικελιανού αριθ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας  με αριθμό:  ΑΙ 867872/17-05-2013 εκδοθέν υπό της Υποδ. Ασφαλ.  Λάρισας  και Α.Φ.Μ.: 059916608 - Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

3. Τσαόπουλος Γεώργιος    του Αθανασίου  και της Ειρήνης που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα  και κατοικεί στη Λάρισα στην οδό  Σαλώνων  αριθ. 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητας  με αριθμό: ΑΗ 265463/16-09-2008 εκδοθέν υπό την Υποδ. Ασφαλ .Λάρισας   και Α.Φ.Μ.:104721448 - Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Άρθρο 2 –Έδρα.
1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Δημοτική Ενότητα Λάρισας του Δήμου και Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οδό: Οδυσσέως αρ. 3, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις  ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.
2.    Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην μεταφορά της καταστατικής της έδρας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς να λυθεί, υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης της μεταφοράς αυτής από την εκεί εθνική, έννομη τάξη. Προ της μεταφοράς αυτής ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.
3.    Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους.
4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες  εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 – Διάρκεια της εταιρείας.
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση της. Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί  με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 4  - Σκοπός.
1. Σκοποί της εταιρείας είναι:
Α. Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή πινάκων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, οι υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  και πάσα συναφή ως προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.
Β.  Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται:
α. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους,
να αγοράζει, να μισθώνει, να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα, καθώς και αυτοκίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμό.
β. Να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το αντίστοιχο νομοθετικό καθεστώς του κράτους υποδοχής. Για την ίδρυση υποκαταστημάτων απαιτείται μόνον ομόφωνη γραπτή απόφαση όλων των εταίρων, δεν απαιτείται δηλαδή τροποποίηση του καταστατικού.
γ. Να αγοράζει και να μισθώνει συναφείς επιχειρήσεις στο σύνολο της ή μόνον τον εξοπλισμό τους.
δ. Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή να απασχολεί με ιδιαίτερη σύμβαση εργαζόμενους άλλων συναφών επιχειρήσεων.
ε. Να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πίστωσης με τράπεζες, χρηματοδοτικούς οργανισμούς που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και το εξωτερικού και με ιδιώτες.
στ. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και οι ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
 η. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο η παρεμφερή σκοπό και
ε. να ασκεί οποιαδήποτε συναφή προς τα ανωτέρω επιχείρηση ή εργασία, έστω και μη κατονομασθείσα με το παρόν.


Άρθρο 5  –  Εταιρικά Μερίδια  - Εταιρικό Κεφάλαιο  – Καταβολή του.
1. Τα  εταιρικά μερίδια  της εταιρείας ορίζονται σε τρεις χιλιάδες (3.000)  με ονομαστική αξία  ένα (1,00) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε  κεφαλαιακές εισφορές ύψους  τρεις χιλιάδες (3.000 €) όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό έναρξης με ημερομηνία την 1/11/2013 και τα δε μερίδια αναλαμβάνονται  κατ’ αναλογία  από τους ίδιους,  ως ακολούθως:

Α'. Τασιούλας Κωνσταντίνος του Βαίου, θα κατέχει το 1/3 (33,333%)  ήτοι χίλια  (1.000,00) ευρώ ως αναλογία κεφαλαίου και θα αναλάβει (1.000) εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο.    
Β'. Μαλτέζας Αλέξανδρος του Νικολάου, θα κατέχει το 1/3 (33,333%)  ήτοι χίλια  (1.000,00) ευρώ ως αναλογία κεφαλαίου και θα αναλάβει (1.000) εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο.    
Γ'. Τσαόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, θα κατέχει το 1/3 (33,333%)  ήτοι χίλια  (1.000,00) ευρώ ως αναλογία κεφαλαίου και θα αναλάβει (1.000) εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο.    
 Τα παραπάνω προέκυψαν έπειτα από αποτίμηση. Η αποτίμηση αυτή δεν έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920, διότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.4155/2013 ότι η αποτίμηση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής Ι.Κ.Ε. σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 77 του ιδίου νόμου κατά τη διαδικασία μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε., δεν απαιτείται εκτίμηση της μετατρεπόμενης εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9.

Επισυνάπτεται ο Ισολογισμός έναρξης κατά την απογραφή που έλαβε ημερομηνία την 1/11/2013 με τον παρακάτω πίνακα:


   

          Ποσά σε ευρώ      
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις            
  5. Μεταφορικά Μέσα   13.500,00   8.707,50   4.792,50
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)   13.500,00   8.707,50   4.792,50
                   
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ              
ΙΙ. Απαιτήσεις              
  1. Πελάτες (εσωτερικού)         26.500,00
IV. Διαθέσιμα              
  1. Ταμείο             6.243,58
  3. Καταθέσεις όψεως           50,8
                  6.294,38
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)         32.794,38
                   
                 

37.586,88

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         Ποσά σε ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
  Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό        
      1. (3.000 ετ. μερίδια του 1,00 ευρώ)     3.000,00
         Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI)     3.000,00
             
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
      1.   Προμηθευτές         0
      2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)     3.170,00
      3.  Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων     29.646,69
      5.  Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη     1.770,19
           Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   34.586,88
         Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)     34.586,88
             
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)     37.586,88

Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε  αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. .
3. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού,  (από έναν ή περισσότερους εταίρους), ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ’ ανάγκη  και  την  αρχική αναλογία των εταίρων.
4. Σε περίπτωση μη παροχής της εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.
5. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 6 - Εταιρική διαφάνεια.
1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της να αναφέρει σύμφωνα με τον νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την  έδρα της και την  ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα με το (domain name): στην διεύθυνση  www.elektrodynamiki.gr,  στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω  πληροφοριών και  τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων,  η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο πού ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται και στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 7 - Επίλυση διαφορών.
1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν. 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά..
2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης (ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).


Κεφάλαιο  Δεύτερο.


Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Άρθρο 8 – Διαχειριστής.
Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί  και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της, η διαχειριστής-εταίρος: Μαλτέζας Αλέξανδρος του Νικολάου. Ο διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή να διοριστούν και νέοι με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων. Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Άρθρο 9 – Δημοσιότητα.
1. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.
Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16  του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 10 - Εξουσίες και αμοιβή του διαχειριστή.
1. Ο  κάθε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ο διαχειριστής   έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρεία  και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της,  είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:
Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε  άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει να καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων  να διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρίας.
Ο διαχειριστής αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
Λαμβάνει πιστώσεις και συνάπτει συμβάσεις για λήψη δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και παρέχει ασφαλείας επί της περιουσίας της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για την εταιρία και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου προσώπου μετά του οποίου η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους, (εταίρους, υπαλλήλους, δικηγόρους ή όχι), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική.
4. Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος  των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους  ή και  σε τρίτα πρόσωπα.
5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του  διαχειριστή  που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.
6.  Ο κάθε  διαχειριστής δεν αμείβεται για την διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πίστεως.
1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.
Οφείλει ιδίως:
(α΄)  να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,
(β΄) να αποκαλύπτει έγκαιρα στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
(γ΄) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν λάβει ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, 
(δ΄) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της  ως άνω περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 12 - Τήρηση βιβλίων.
1. Ο διαχειριστής τηρεί:
(α΄) «Βιβλίο Εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν, τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
(β΄) «Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ.  των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από  τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..
Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.)  και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο. 
Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή. 

Άρθρο 13 - Ευθύνη διαχειριστή.
1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.
2. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.


Κεφάλαιο   Τρίτο.


Γενική  Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητα της Γενικής  Συνέλευσης.
Η Γενική  Συνέλευση των εταίρων  λαμβάνει αποφάσεις:
(α΄) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και ή μείωση του κεφαλαίου,
(β΄) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,
(γ΄) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
(δ΄) για τον αποκλεισμό εταίρου,
(ε΄) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και
(στ΄) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 15  – Σύγκλιση  της Γενικής  Συνέλευσης.
1. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της  εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.
Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε  κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e−mail).
3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να  ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.
4. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.
5. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν  στην σύγκληση της  και στην λήψη αποφάσεων (καθολική  γεν. συνέλευση).

Άρθρο 16  -  Τόπος  Γεν. Συνέλευσης.
1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή  και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε  άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση  ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 17  
Συμμετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.
1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή  από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ’ άρθρο 93 του ιδίου νόμου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία  του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους  διαφωνούντες εταίρους.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68,  περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του Ν. 4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει  με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18  -  Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι  ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς  συνέλευση.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι  ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.
Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους  τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.
Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (e−mail) ή  με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012  και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19 -  Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων.
1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων.
Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.
2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.Κεφάλαιο Τέταρτο.Άρθρο 20 - Εταιρικά μερίδια και εισφορές.
1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.
2. Η εταιρεία χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου.
3. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση  του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.
5. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 21 - Επιστροφή εισφορών.
Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο  Πέμπτο.
Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας.

Άρθρο 22 - Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.
Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση που  η εταιρεία καταστεί  μονοπρόσωπη, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της και η προσαρμογή των διατάξεων της στη φύση της και σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες δημοσίου δικαίου διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

Άρθρο 23  - Ίδια μερίδια.
1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.
2. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 24 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων.
1. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει, την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση, των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία του και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικοί Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό .δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 25 - Αύξηση και μείωση του εταιρικού  κεφαλαίου
1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
3. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές; εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.


Κεφάλαιο  Έκτο.


Σχέσεις εταίρων  με την εταιρεία.

Άρθρο 26 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους  ή τον διαχειριστή.
Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των  εταίρων ή του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών ταυ άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.Κεφάλαιο  Έβδομο.Άρθρο 27 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών – Έλεγχος.
Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α΄) τον ισολογισμό,
(β΄) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,
(γ΄) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
(δ΄) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.
Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 28  – Ετήσια  Απογραφή  και Εταιρική Χρήση.
1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση  την απογραφή αυτή.
3. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση  αρχίζει με την νόμιμη μετατροπή της εταιρείας και θα λήξει την 31-12-2014.

Άρθρο 29 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης οικον. καταστάσεων.
1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν.  2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του Κ.Ν.  2190/1920.
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β΄
του Κ.Ν.  2190/1920.

Άρθρο 30 – Έλεγχος οικον. καταστάσεων.
1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α΄, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α΄ του Κ.Ν.  2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Η εταιρεία όταν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α΄ παρ. 6 του Κ.Ν.  2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α΄του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31 - Έγκριση των καταστάσεων από την Γ.Σ.   και διανομή κερδών.
1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης των εταίρων.
2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο  να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.
3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ.  των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.
4. Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.
5. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.Κεφάλαιο  Όγδοο.


Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 32 - Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλή-ρωσης  ωφειλών.
Αν ή εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας,  ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της  ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 33 - Λόγοι λύσης της  εταιρείας.
1. Η εταιρεία λύεται:
(α΄) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης των εταίρων,
(β΄) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν  την  λήξη  του  με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης των εταίρων,
(γ΄)  αν κηρυχθεί σε πτώχευση   και
(δ΄) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας της, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 34 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής.
1. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε  εκλέγει έναν (1) ή δύο  (2) εκκαθαριστές από τους εταίρους ή τρίτους.
4.Οι διατάξεις  του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τον  διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και  για τον τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35 - Εργασίες εκκαθάρισης.
1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ, 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της  Γ.Σ. των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.
6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για τα λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.


Κεφάλαιο Ένατο.


Μετατροπή - Συγχώνευση

Άρθρο 36 - Μετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.
1. Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά ή διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση της.

Άρθρο 37 - Συγχώνευση.
Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται «συγχωνεύουσες» εταιρείες.
Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.
Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται  αρμοδίως.

Άρθρο 38 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης.
Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:
(α΄) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
(β΄) Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.
(γ΄) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με «εξωκεφαλαιακές» ή «εγγυητικές» εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.
(δ΄) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση τους.
(ε΄) Οι εκκρεμείς δίκες  των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση τους.

Άρθρο 39 -  Γενική Διάταξη.
Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν συμφωνητικό σύστασης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43 -120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 40 -  Εξουσιοδότηση.
Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον λογιστή Παράσχο Καμπόζη του Θεοδώρου,   όπως υποβάλει  αντίγραφα κυρωμένα του καταστατικού αυτού κατά τον νόμο για καταχώριση στην «Υπηρεσία μιας στάσεως»  και στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Λάρισας και να τους εκπροσωπεί στις  Αρχές αυτές,  όπως και στην οικεία και  αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όπου κατά τον νόμο απαιτείται και στην συνέχεια να παρίσταται και να τους εκπροσωπεί στο παρόν συμβαλλόμενους ιδρυτές και  σε κάθε άλλη Αρχή ή Ασφαλιστικό Ταμείο, άλλο Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις, διορθώσεις πραγμάτων, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή και διόρθωση όρων και συμφωνιών του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, μη εξαιρουμένων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, να συντάξει την απαραίτητη κατά την κρίση του και για το σκοπό αυτό τροποποιητική πράξη που θα ισχύει ως γενόμενη από τους ιδρυτές και δεσμεύουσα απόλυτα αυτούς, προς συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση όρων και συμφωνιών του καταστατικού, δηλώνουν δε όλοι οι συμβαλλόμενοι εδώ ότι από τώρα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε τέτοια πράξη των παραπάνω εντολοδόχων και πληρεξουσίων των σαν ισχυρή και απρόσβλητη και σαν γενομένη από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους και παριστάμενους στο παρόν ιδρυτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαιώματός των για προσβολή και ακύρωση της τυχόν καταρτισθησόμενης συμπληρωματικής, διορθωτικής ή τροποποιητικής πράξης και του στην συνέχεια αυτής δημοσιευθησομένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικού της ιδρυόμενης με το παρόν Ι.Κ.Ε. καθώς και από κάθε αντίρρηση ή ένστασή των και από κάθε σχετική αγωγή.


 Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό, το οποίο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από όλους τους συμβαλλομένους, σε πέντε  (5)  αντίτυπα, ανέλαβε από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος,  υπογράφεται όπως ακολουθεί, αφού συμφωνήθηκε ότι θα δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του  Νόμου.                                           

        Λάρισα 1-11-2013


        Οι Συμβαλλόμενοι:1.    Τασιούλας Κωνσταντίνος  του Βαίου
2.  Μαλτέζας Αλέξανδρος   του Νικολάου 
3. Τσαόπουλος Γεώργιος    του Αθανασίου 

© 2021 Elektrodynamiki.gr All Rights Reserved. Powered By Globaltech

Search